Žehra   INFO    

bec sa prvýkrát spomína v roku 1245. Bohaté archeologické nálezy hlavne v lokalite Dreveníka dokazujú, že toto územie bolo osídlené od staršej doby kamennej až po slovanské sídlisko. Žehra bola poľnohospodárskou obcou patriacou najprv šľachtickému rodu zo Žehry, potom Spišskému hradu.

Kostol sv. Ducha začali stavať v roku 1245. Dokončený bol v roku 1274. Patrí k typickým stavbám prechodného obdobia. Spočiatku mal rovné stropy. Presbytérium dostalo klenbu asi v polovici 14. storočia, loď asi v roku 1380, pričom klenba sa zachytila o stredný stĺp. Takto vznikol dvojloďový kostol. Veža má typické okienka prechodného slohu. Jej cibuľovitú kupolu dostavali v roku 1769.
Najvzácnejšie pamiatky v kostole reprezentujú nástenné maľby. Je nimi pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Ide o maľby, ktoré predstavujú ucelený ikonografický program. Najstaršie maľby vznikli na konci 13. storočia, prípadne v 14. storočí. Umelecky najhodnotnejšia je výmaľba presbytéria. Sú tu umiestnené medailóny s bustami prorokov ako predchodcov kresťanstva a uhorských kráľov sv. Štefana a Ladislava, ktorí boli autormi cirkevnej organizácie na Slovensku. Na klenbe sú štyri výjavy: Trojica vyobrazená ako jeden človek s troma hlavami, Abrahámovo lono, Kristus v mandorle a Madona s dieťaťom. Pripomínajú byzantské ikony. Stredná, hlavná časť stien, obsahuje pašijový cyklus šiestich obrazov. Maľby majú vysokú umeleckú hodnotu a prezrádzajú majstra, ktorý vychádzal z talianskeho maliarstva, ale poznal aj prvky byzantské. Cyklus sa začína Poslednou večerou, nasleduje Judášov bozk ako symbol zrady, na zadnej stene Kristus pred Pilátom a Bičovanie, na pravej stene Ukrižovanie a Snímanie z kríža. Uprostred prednej steny je malý výjav Bolestného Krista. Pozornosť si zaslúžia aj maľby Korunovanie Panny Márie, Zvestovanie a protimorových svetcov Kozmu a Damiána.
Pravdepodobne vznikli okolo roku 1370. Výmaľba severnej steny kostola vznikla v druhej polovici 15. storočia, podobne aj Posledný súd vo víťaznom oblúku. Na vrchu medzi klenbami sú obrazy Smrť Panny Márie a Korunovanie Panny Márie. Strednú časť vypĺňa cyklus s ladislavovskou legendou. V roku 1954 sa našli dve staršie maľby vysokej umeleckej a ikonografickej hodnoty asi z roku 1420. Sú to Pieta a Živý kríž. Bohatý na symboliku je Živý kríž pozostávajúci z dvoch častí. Prvá predstavuje Synagógu, t.j. Starý Zákon, druhá Ekléziu, t.j. Nový zákon.Vzácne je zariadenie kostola. Kamenná krstiteľnica pochádza z 13. storočia. Oltáre a kazateľnica pochádzajú z polovice 17. storočia, ale ich súčasťou sú aj časti oveľa staršie. Na bočnom oltári Panny Márie z roku 1663 je gotická oltárna skriňa z roku 1510 so sochami zo začiatku 15. storočia. Na oltári sv. Mikuláša je skriňa a socha z roku 1510.

  This village was mentioned for the first time in 1245. Abundant archaeological finds, particularly in the locality of Dreveník, prove that this territory was settled from the older Stone Age till first Slav seats. Žehra was an agricultural village. It belonged to an aristocratic stock from Žehra and then the owners Spiš' Castle reigned over it.
The construction of the Church of the Holy Spirit started in 1245. In 1274 the building was finished. It is a typical construction of the temporary era. Originally it had flat ceilings. Presbytery got its vault probably in the middle of the 13th Century and nave in 1380. The vault was fixed to the middle post. Built thus, a church with two naves rose. The tower has typical little windows built in the temporary style. The onion-shaped cupola was built in 1769.
The most precious monuments of this church are the murals. The entire presbytery, victory arch and the north wall are covered with them. These murals represent a whole icon graphic program. The oldest ones were painted at the end of the 13th or at the beginning of the 14th Century. The most valuable picture is the painting of the presbytery. There are medallions with busts of the prophets there because they were the predecessors of Christianity. There also are busts of Hungarian kings St. Štefan and Ladislav who were founders of the Christian organisation in Slovakia. There are four scenes on the vault: The Holy Trinity pictured as one man with three heads, the lap of Abraham, Christ in a mandorla and Madonna with the child. They recall the Byzantine icons. The middle and main part of the walls consist of six pictures which describe The Passion. The paintings are of high artistic value. They tell us about the author who stemmed from Italy but knew Byzantine elements well. Series start with the Lord's Supper and then Judas' kiss as a symbol of treachery comes. On the back side of the wall is Christ before Pilate and Christ's whipping. On the right is the Crucifixion and Removal from the Cross. In the middle of the front wall there is a small scene of the Doleful Christ. Also the paintings Coronation of Virgin Mary, Annunciation and pictures of St. Kozma and Damián who fought against plague will catch your attention. It is assumed they come from 1370. The painting of the north wall of the church comes from the second half of the 15th Century. The Day of Judgment pictured on the victory arch is from the same era. Up above among vaults are the paintings Death of Virgin Mary and Coronation of Virgin Mary. The middle part is filled up with the cycle Legend of Ladislav. In 1954 two older paintings of high artistic and iconographic value were found. They come from about 1420. They are called Pieta and The Living Cross. The Living Cross, which consists of two parts, is abundant in symbolism. The first one represents a synagogue, e.g. Old Testament and the other one eklessia, e.g. New Testament.
The interior of the church is very abundant as well. The stone font comes from the 13th Century. The altars and pulpit are from the 17th Century, but some of their parts are much older. On the side Altar of Virgin Mary from 1643 is a Gothic altar box from 1510 with statues from the beginning of the 15th Century. On the St. Nicholas' Altar is a box and a statue from 1510.