Spišské Podhradie   INFO    

Spišské Podhradie bolo založené asi v 11. storočí. Významné postavenie nadobudlo až po jeho osídlení Nemcami niekedy v 12. a 13. storočí. Prvé remeselnícke cechy tu začali vznikať už koncom 14. storočia. Známy bol cech súkenníkov a farbiarov, od roku 1538 cech obuvníkov. Z ostatných remeselníkov vynikali najmä mäsiari, ktorí tu až do 50. rokov 20. storočia vyrábali známe spišskopodhradské párky. V rokoch 1412-1772 bolo mesto zálohované Poľsku. V roku 1778 Mária Terézia vytvorila Provinciu 16 spišských miest, do ktorej bolo až do roku 1876 začlenené aj Spišské Podhradie. Po tomto roku patrilo do Spišskej župy. Súčasťou gotickej cesty je pamiatková zóna mesta.
Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie je pôvodne gotický a pochádza asi z 13. storočia. Z tohto obdobia sa zachovala len veža a vstupný portál. Súčasnú klasicistickú podobu dostal kostol v roku 1829. Zariadenie je novšie. Výnimkou je gotická krstiteľnica z druhej polovice 15. storočia.
Mestský špitál - kláštor milosrdných bratov. Objekt bol pôvodne mestský špitál postavený okolo roku 1327, ktorý spravovali augustiniáni. V roku 1674 ho dostala rehoľa milosrdných bratov. Tá tu založila najstaršiu riadnu nemocnicu na Spiši. Existovala až do 20. stor. Jej súčasťou je aj Kostol sv. Jána z Boha so vzácnym oltárnym obrazom Oslávenie sv. Jána z Boha. Kláštor i kostol boli v rokoch 1727-1736 zbarokizované.
Židovská synagóga, jedna z málo zachovaných židovských synagóg na Slovensku. Výstavba bola ukončená v roku 1875. V roku 1905 vyhorela. Posledná rekonštrukcia objektu sa uskutočnila v rokoch 1996 až 1998. V evanjelickom kostole postavenom v r. 1799-1808 sa nachádza oltárny obraz Kristus na Olivovej hore od levočského maliara Jozefa Czauczika.
Radnica na Mariánskom námestí s tympanónom s erbom pochádza z roku 1546.
Mariánsky stĺp v strede námestia je z roku 1726.

  Spišské Podhradie was founded probably in the 11th Century. In the 12th and 13th Century when Germans settled down there, it became an important town. At the end of the 14th Century, the first guilds of craftsmen began to rise there. Very famous was the guild of spinners and dyers and from 1538 guild of shoemakers as well. Apart from them very famous was also the guild of butchers which produced sausages until the middle of our Century. From 1412 to 1772 the town was deposited to Poland. In 1778 Maria Theresia made the Province of 16 Towns of Spiš. Until 1876 Spišské Podhradie was a member of this Province. Then it was embodied in the Spiš County. The monumental zone of the town belongs to the Gothic Path.

Roman Catholic Church of the Birth of Virgin Mary was originally Gothic, built probably in the 13th Century. Only the tower and entrance portal remain from that era. In 1829 the building got its present classicism character but the equipment is newer. The only exception is font which comes from the second half of the 15th Century. The monastery of merciful brethren was originally a town spital built in about 1327. It was administrated by Augustinians. From 1674 it belonged to the Order of merciful brethren. They founded the oldest hospital in Spiš there. It was in service until the 20th Century. The Church of St. John of God belongs to the complex. There is a very precious altar painting of Glorification of St. John of God inside it. From 1727-1736 the monastery and the church were rebuilt in baroque style.
The Jewish Synagogue is one from a small number of those which still remain in Slovakia today. The construction ended in 1875. In 1905 it burnt down. From 1996-1998 the last reconstruction of the entire building took place. There is an altar painting of Christ on the Mount of Olives from a painter from Levoča named Jozef Czauczik in Lutheran Church. It was built from 1799-1808.
Town Hall
on Marian Square has a tympanum and coat-of-arms which come from 1546.
Marian Post in the middle of the square is from 1726.