Spišská Kapitula   INFO    

Leží na východnom svahu Martinského kopca, v západnej časti Spišského Podhradia. Lokalita mala veľký strategický význam. Ležala na významnej križovatke obchodných ciest vedúcich zo Spiša na Šariš, nazývanej Via Magna, na ktorú sa pripájala stará Veľká gemerská cesta od Krompách. Bola pod priamym dohľadom Spišského hradu.
Začiatkom 13. storočia sa Kapitula definitívne zmenila na sídlo spišského prepoštstva. Svojho predchodcu malo v benediktínskom kláštore, ktorý v lokalite Pažica stál už v 11. storočí. Pravde-podobne bol zničený tatárskym vpádom v roku 1241. Od roku 1647 pôsobili v Kapitule jezuiti, ktorí si tu postavili konvent s gymnáziom. Gymnázium v roku 1673 presťahovali do Levoče. Až do 18. stor. vyvíjali mnohí panovníci a prepošti snahy o povýšenie prepoštstva na biskupstvo. Tento zámer sa podaril až v roku 1776 za panovania Márie Terézie a odvtedy je sídlom cirkevnej správy celého Spiša, Liptova a Oravy.
Do roku 1949 bola Spišská Kapitula samostatnou obcou, potom sa stala súčasťou Spišského Podhradia. V roku 1950 bola vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Katedrála sv. Martina je neskororománska stavba, ktorá sa začala stavať v roku 1245. Ukončená bola v roku 1275. V r. 1488-1499 bola pristavaná kaplnka Zápoľských, v rokoch 1777-1779 bola katedrála barokovo upravená. K oltárnej výzdobe patria neskorogotické oltáre sv. Martina z rokov 1470-1478, oltár Troch kráľov, oltár sv. Michala Archanjela, oltár Smrti Panny Márie a neogotický oltár Piety. Známa je plastika ležiaceho leva Leo albus (biely lev). Najhodnotnejší je však oltár Korunovania Panny Márie. Je neskorogotický z r. 1493-1499. Umiestnený je v kaplnke Zápoľských, kde sú umiestnené náhrobné dosky Imricha Zápoľského z roku 1487 a Štefana Zápoľského z roku 1499.
Biskupský palác sa nachádza oproti katedrále. Pôvodne románsky, postavený pravdepodobne v polovici 13. stor., v 14. a 15. stor. bol goticky upravený. Barokové úpravy boli realizované v rokoch 1753-1766.
Hodinová veža stojí vedľa paláca. Postavená bola v roku 1739. V minulosti slúžila ako vstupná brána do parku.
Kanonické domy boli vybudované po oboch stranách jedinej komunikácie kolmo na os cesty, väčšinou v tvare L. Prvé kanónie boli budované v gotickom slohu. Neskôr boli renesančne a v 18. stor. barokovo prestavané.
Hradobné opevnenie bolo postavené pravdepodobne už v 13. stor. Tvorí ho múr široký asi meter a vysoký 4-5 metrov.

Západne od mesta sa nachádza národná prírodná rezervácia Sivá Brada. Na jej vrchole stojí kaplnka z roku 1675. V blízkosti Sivej Brady sa nachádza ďalšia zaujímavá lokalita Pažica s chráneným jazierkom. V dedine Baldovce sa plní známa Baldovská minerálna voda.

  It is situated on the east slope of Martinský kopec (Hill of Martin), in the western part of Spišské Podhradie. This locality was of a big strategic importance. It was situated on an important crossing of business routes which led from Spiš to Šariš. This spot was also called Via Magna and here affiliated the old Big Gemer Route which started in Krompachy. The village was under straight supervision of Spiš' Castle as well.
At the beginning of the 13th Century Kapitula changed into the seat of the head of the Church of Spiš definitively. The former seat was in the Benedictine monastery which was already built in Pažice in the 11th Century. We assume it was destroyed in Tartar's raid in 1241. From 1647 Jesuits acted in the village. They built a convent with a grammar school there. In 1673 the grammar school moved to Levoča. Until the 18th Century many rulers tried to establish a bishopric in the village. In 1776 during the reign of Maria Theresia, they succeeded. From that time the village was a seat of the Church administration of the entire Spiš, Liptov and Orava.
Until 1949 Spišská Kapitula was an independent village. Then it became a part of Spišské Podhradie. In 1950 the village was pronounced a town monumental reserve.

St. Martin's Cathedral is a late Romanesque building. The construction started in 1245 and ended in 1275. From 1488-1499 a chapel of Zápoľský was built to the cathedral. From 1777-1779 it was rebuilt in Baroque style. These altars from the late Gothic era: St. Martin's from 1470-1478, Altar of Three Kings, Archangel Michael's Altar, Altar of the Death of Virgin Mary and Neogothic altar of Pieta. Very famous is also a plastic art of laying lion Leo Albus (White Lion). The most precious of all is Altar of Coronation of Virgin Mary. It is from the late Gothic era from 1493-1499. It is situated in the Chapel of Zápoľský where tombstones of Imrich Zápoľský (1487) and Štefan Zápoľský (1499) lay.
Bishopric Palace is situated opposite the Cathedral. Originally it was a Romanesque building built probably in the middle of the 13th Century. In the 14th and 15th Century it was rebuilt in a Gothic style. From 1753-1766 baroque modifications were made.
The Clock tower stands next to the Palace. It was built in 1739. In the past it served as an entrance gate into the park.
Canonical Houses were built on both sides of one thoroughfare. They stand upright to the axis of the road, mostly in an L shape. The first houses were built in Gothic style. Later they were rebuilt in renaissance style and, at last, in the 18th Century in Baroque style.
Castle fortifications were probably already built in the 13th Century. It is a wall one meter wide and 4-5 meters high.

West from the town is the national natural reserve, Sivá Brada. On its top there is a chapel from 1675. In the near vicinity of Sivá Brada is another remarkable spot called Pažica. There is a protected little lake there. The village Baldovce is famous for its mineral water.