Koceľovce   INFO    

Podobne ako v Ochtinej, aj evanjelický kostol v Koceľovciach zo 14. storočia je známy množstvom nástenných malieb z konca 14. storočia v presbytériu, ktoré boli ovplyvnené talianskou maľbou. Predstavujú kristologický cyklus, ale aj poprsia prorokov a cirkevných otcov. Zariadenie kostola je barokové.

  The same as in Ochtina even the protestant church in Koceľovce from the 14th Century is known for many wall paintings in presbytery from the end of the 14th Century, which were affected by the Italian paintings. They represent Christologist cycles, chest prophets and the church fathers. The church furnishing is a baroque style.